Whatsapp Hattı

internet reklamcılığı ve etik

internet reklamcılığı ve etik

Ahlakı konu edinen felsefe dalı olarak açıklanabilecek etik konusu mesleki yaşamda da belirleyici durumdadır ve etiğin çağımızda en çok önemsendiği alanlardan biri de reklâmcılıktır. Serbest piyasa ekonomisi kurallarının egemen olduğu günümüzün küresel pazarlarında yaşanan yoğun rekabete ve artan tüketici önemine paralel olarak pazarlama çabaları kapsamlı ve çok yönlü olarak ele alınmaktadır. Kuşkusuz bu çabalar arasında pazarlama iletişimi ve özellikle de reklâm uygulamalarının oldukça önemli bir yeri bulunmaktadır.
Reklâmlar, etik açıdan uygun bulunsun ya da bulunmasın, tüketici davranışlarını etkilemek amacıyla başvurulan önemli tutundurma karması içerisindedir. Bu nedenle reklâmlar tüketicileri olumlu anlamda etkileyebileceği gibi, tersi şekilde olumsuz olarak da etkileyebilmektedir. Bu nedenle reklâmlara karşı olumlu ve olumsuz yaklaşımlar ortaya çıkabilmektedir.

Günümüzde internet de önemli bir reklâm mecrası haline gelmiş ve gelişmiş bazı ülkelerde de televizyondan sonra en fazla kaynak aktarılan ortam olmuştur. Ticari anlamda internet reklâmcılığının atış göstermesi ve işletmelerin de reklâm standartlarına uyma gerekliliği internetin önemini de arttırmıştır. Bununla beraber internetin küresel olma özelliğinden ve farklı etik, ahlak ve yasa çeşitliliği dolayısıyla, internet ve internet reklâmlarının içeriğini kontrol etme olasılığını zorlaşmaktadır. Bu nedenle çalışma kapsamında reklâmcılığın özel bir alanı haline gelen internet reklâmcılığı ve etik konusunun bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çalışma dört temel bölümden oluşmaktadır. Buna göre ilk olarak internet reklâmcılığı kavramı ve kapsamı, ardından konumuz ile ilişkili olduğu üzere etik kavramı, kapsamı ve reklamcılık açısından etik konusu ve son olarak temel inceleme alanımızı oluşturan internet reklâmcılığında etik konusuna yer verilecektir.sss